Naši pracovníci vykonávali pedagogickú činnosť na Ekonomickej univerzite a na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského, vykonávajú lektorskú činnosť pre Slovenskú komoru audítorov a Slovenskú komoru certifikovaných účtovníkov, prednášajú na odborných seminároch a vedeckých konferenciách doma i v zahraničí a  podieľajú sa na odbornej príprave certifikácie profesie účtovník podľa ACCA a ďalej na implementácii medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS/IAS) do slovenskej metodiky účtovníctva. Spolupracujeme na príprave legislatívy v oblasti účtovníctva a audítorstva a na aplikácii etických zásad  v činnosti audítora v rámci SKAU. Naša spoločnosť je členom Slovenskej komory audítorov, registrovaná ako audítor – právnická osoba, pod číslom licencie SKAÚ 0234.

Publikačná činnosť našich pracovníkov:
-Rukoväť účtovníctva podnikateľov, Súvaha, s.r.o., Bratislava 1999,  ( metodika vedenia účtovníctva)
-Účtovníctvo 2003, Súvaha, s.r.o., Bratislava 2003,
-Účtovníctvo II., Súvaha, s.r.o., Bratislava 2003,
-Praktický sprievodca účtovníctvom, Verlag Dashofer, s.r.o., Bratislava, 1998,
-Komplexné príklady z účtovníctva zo skúšok pre získanie „Osvedčenia o spôsobilosti na výkon činnosti audítora“, Súvaha, s.r.o., Bratislava 1999,
-Konsolidácia účtovnej závierky – zbierka príkladov, Ekonóm, Bratislava 2007