Naše služby využívajú podnikatelia a spoločnosti od fyzických osôb (živnostníkov) až po veľké nadnárodné spoločnosti. Odovzdaním ekonomickej agendy našim odborníkom odľahčujeme klientov od spracovania náročnej administratívy a od sledovania častých legislatívnych zmien.

Okrem hlavnej činnosti, ktorou je štatutárny audit, vykonávame aj vedenie účtovníctva, mzdovej agendy, ekonomické poradenstvo, konsolidácia účtovnej závierky, a v neposlednom rade transformácia účtovnej závierky do súladu s medzinárodnými štandardami pre finančné vykazovanie (IFRS).

Osvedčenou a zároveň obľúbenou službou našim klientom je poradenská „Hot-line“ činnosť po telefóne. Klienti tak majú možnosť operatívne konzultovať nejasnosti a otázky v priebehu ich obchodných rokovaní, počas uzatvárania zmlúv, prípadne pri ich významných ekonomických rozhodnutiach.

 

KONSOLIDÁCIA

Naša spoločnosť sa od svojho vzniku významnou mierou zaoberá konsolidáciou účtovnej závierky v zmysle slovenských právnych predpisov. Od vstupu Slovenska do Európskej únie vzrástol aj význam konsolidovaných účtovných závierok podľa IFRS a podľa predpisov Európskej únie. Nakoľko od roku 2005 sa v zmysle zákona o účtovníctve konsolidácia vykonáva podľa IFRS, získané predchádzajúce skúsenosti nám umožňujú poskytnúť klientom služby na vysokej profesionálnej úrovni.

Spolupracovali sme, konkrétne Ing. Ján Užík PhD. (konateľ spoločnosti), na implementácii medzinárodných predpisov v oblasti konsolidácie účtovnej závierky, na prekladoch medzinárodných účtovných štandardov v tejto oblasti a na príprave Opatrenia Ministerstva financií, podľa ktorého sa zostavovala konsolidovaná účtovná závierka na Slovensku do roku 2004.

Pre klientov obvykle vykonávame audit konsolidovaných účtovných závierok, poskytujeme poradenstvo pri konsolidácii ako aj poradenstvo pri transformácii účtovných závierok jednotlivých spoločností v skupine do súladu s požiadavkami IFRS, resp. vnútrokoncernových predpisov.

 

ÚČTOVNÍCTVO

Oblasť externého vedenia účtovníctva je vzhľadom k výhodám, ktoré sú s tým spojené, jednou z najčastejšie využívaných služieb.

Vzhľadom k neustále sa meniacej legislatíve účtovných a daňových predpisov je oblasť daňového účtovníctva čoraz náročnejšou. Čím ďalej, tým viac sa však v účtovníctve kladie dôraz na jeho vypovedaciu schopnosť ako základne informácií potrebných pre správne a rýchle rozhodovanie, pri rešpektovaní všetkých daňových aspektov.

K dosiahnutiu správneho zachytenia jednotlivých účtovných prípadov je potrebné celkový systém účtovníctva vhodne nastaviť a prispôsobiť tak, aby poskytoval potrebné a v praxi využiteľné informácie, uspokojujúce každého podnikateľa.

Len tím pracovníkov s praktickými skúsenosťami, ktorý si dlhodobou a profesionálnou činnosťou dokáže osvojiť všetky potrebné predpisy a informácie, môže následne poskytnúť klientovi plnohodnotné služby.

 

AUDIT

Audit účtovnej závierky pozostáva z činností audítora smerujúcich k podloženiu jeho názoru na overovanú účtovnú závierku v zmysle Zákona o audítoroch a Slovenskej komore audítorov, medzinárodných audítorských štandardov (ISA) a následné vyslovenie tohto názoru.

Na požiadanie klienta vykonávame audit individuálnej prípadne konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej podľa medzinárodných účtovných štandardov IFRS spolu s poradenstvom pri zostavení účtovnej závierky.

Poskytujeme tzv. priebežný audit, ktorý pozostáva najmä:
-z priebežného overovania účtovníctva vo štvrťročných intervaloch,
-z konzultácií zameraných na riešenie účtovných a daňových nejasností.

Po zhotovení a overení účtovnej závierky a daňového priznania vypracujeme audítorskú správu v slovenskom, v anglickom alebo v nemeckom jazyku.

Okrem zabezpečenia štandardného auditu vykonávame i priebežné kontrolné činnosti zamerané na dodržiavanie účtovnej a daňovej disciplíny s využitím zákonných možností v prospech klientov (daňová optimalizácia).

 

SPRACOVANIE MIEZD

Neodmysliteľnou súčasťou poskytovaných komplexných služieb je aj spracovanie miezd a vedenie pracovno-právnej agendy spoločnosti.

Kompletné spracovanie miezd prebieha v mesačných intervaloch a našou snahou je minimalizovať akékoľvek oneskorenie výplatného termínu. Aj z toho dôvodu tieto služby majú časovú prioritu a ich dokončenie poskytujeme do troch pracovných dní. Veď každý pracovník je citlivý na akékoľvek časové oneskorenie termínu výplaty bez ohľadu na veľkosť spoločnosti, pre ktorú pracuje.

Služby mzdovej agendy obsahujú nasledovné čiastkové činnosti:

-príprava tlačív na prihlásenie, prípadne odhlásenie zamestnávateľa a zamestnancov
do príslušných inštitúcií
-výpočet mesačných miezd na základe predložených podkladov klienta
-vypracovanie mesačných výkazov pre Sociálnu poisťovňu ako aj pre príslušné
zdravotné poisťovne
-štvrťročné vypracovanie prehľadov a hlásení pre príslušný daňový úrad
-ročné vypracovanie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov fyzických osôb
zo závislej činnosti a o zrazených preddavkoch na daň z týchto príjmov
-vypracovanie mzdových listov
-vypracovanie evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia
-štvrťročné vypracovanie povinných štatistických výkazov

 

IFRS

Transformáciu účtovných závierok klientov do súladu s požiadavkami IFRS/IAS, prípadne jej audit vykonávame na základe požiadaviek materských spoločností, bánk, či pre potrebu prezentácie výsledkov účtovníctva v súlade s týmito najrozšírenejšími všeobecne akceptovanými účtovnými princípmi.

Klientom poskytujeme audit, alebo zostavenie individuálnej i konsolidovanej účtovnej závierky podľa IFRS.

S cieľom uľahčiť prechod účtovníctva klientov na vedenie účtovníctva v zmysle IFRS poskytujeme aj komplexné poradenské služby a to aj z dôvodu neustálych zmien v IFRS a v ich akceptácii Európskou úniou. Jednou z týchto zmien od roku 2006 v zmysle zákona o účtovníctve je povinnosť účtovných jednotiek ako sú napr. banky, obchodníci s cennými papiermi, správcovské spoločnosti, ale aj vybrané veľké spoločnosti, zostavovať účtovnú závierku podľa IFRS.

 

PORADENSTVO

Medzi hlavné ciele našej spoločnosti patrí aj snaha posilniť konkurencieschopnosť našich klientov a budovať ich spoločnosti na pevných základoch, vyplývajúcich zo správnych rozhodnutí a riešení.

So zámerom naplniť tento cieľ poskytujeme klientom všeobecné účtovné a daňové poradenstvo.

V snahe o zabezpečenie správnych a rýchlych rozhodnutí klienta poskytujeme on-line konzultácie telefonickou, prípadne elektronickou podobou prostredníctvom e-mailu. Náročnejšie stanoviská riešime formou osobných stretnutí.

Kľúčové oblasti poskytovaných poradenských služieb:

-príprava vnútropodnikových účtovných smerníc a predpisov
-nastavenie kolobehu účtovných dokladov a ich správne zaúčtovanie
-poradenstvo súvisiace s vedením účtovníctva
-pomoc pri „reportingu“ zahraničným materským podnikom
-poradenstvo v súvislosti s konsolidovanou účtovnou závierkou
-pomoc s prechodom spracovanie účtovníctva v zmysle IFRS
-riešenia daňových problémov vyplývajúcich z uplatňovania slovenských daňových predpisov
-poradenstvo v súvislosti s transferovým oceňovaním,
-príprava podkladov k zostaveniu daňových priznaní (napr. daň z príjmu, daň z pridanej hodnoty)
-daňové plánovanie a optimalizácia daňového zaťaženia
-vyjadrenia k zdaňovaniu stálych prevádzkarní a zabezpečenia dane a pod.