Audit účtovnej závierky pozostáva z činností audítora smerujúcich k podloženiu jeho názoru na overovanú účtovnú závierku v zmysle Zákona o audítoroch a Slovenskej komore audítorov, medzinárodných audítorských štandardov (ISA) a následné vyslovenie tohto názoru.

Na požiadanie klienta vykonávame audit individuálnej prípadne konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej podľa medzinárodných účtovných štandardov IFRS spolu s poradenstvom pri zostavení účtovnej závierky.

Poskytujeme tzv. priebežný audit, ktorý pozostáva najmä:
-z priebežného overovania účtovníctva vo štvrťročných intervaloch,
-z konzultácií zameraných na riešenie účtovných a daňových nejasností.

Po zhotovení a overení účtovnej závierky a daňového priznania vypracujeme audítorskú správu v slovenskom, v anglickom alebo v nemeckom jazyku.

Okrem zabezpečenia štandardného auditu vykonávame i priebežné kontrolné činnosti zamerané na dodržiavanie účtovnej a daňovej disciplíny s využitím zákonných možností v prospech klientov (daňová optimalizácia).