Transformáciu účtovných závierok klientov do súladu s požiadavkami IFRS/IAS, prípadne jej audit vykonávame na základe požiadaviek materských spoločností, bánk, či pre potrebu prezentácie výsledkov účtovníctva v súlade s týmito najrozšírenejšími všeobecne akceptovanými účtovnými princípmi.

Klientom poskytujeme audit, alebo zostavenie individuálnej i konsolidovanej účtovnej závierky podľa IFRS.

S cieľom uľahčiť prechod účtovníctva klientov na vedenie účtovníctva v zmysle IFRS poskytujeme aj komplexné poradenské služby a to aj z dôvodu neustálych zmien v IFRS a v ich akceptácii Európskou úniou. Jednou z týchto zmien od roku 2006 v zmysle zákona o účtovníctve je povinnosť účtovných jednotiek ako sú napr. banky, obchodníci s cennými papiermi, správcovské spoločnosti, ale aj vybrané veľké spoločnosti, zostavovať účtovnú závierku podľa IFRS.