Naša spoločnosť sa od svojho vzniku významnou mierou zaoberá konsolidáciou účtovnej závierky v zmysle slovenských právnych predpisov. Od vstupu Slovenska do Európskej únie vzrástol aj význam konsolidovaných účtovných závierok podľa IFRS a podľa predpisov Európskej únie. Nakoľko od roku 2005 sa v zmysle zákona o účtovníctve konsolidácia vykonáva podľa IFRS, získané predchádzajúce skúsenosti nám umožňujú poskytnúť klientom služby na vysokej profesionálnej úrovni.

Spolupracovali sme, konkrétne Ing. Ján Užík PhD. (konateľ spoločnosti), na implementácii medzinárodných predpisov v oblasti konsolidácie účtovnej závierky, na prekladoch medzinárodných účtovných štandardov v tejto oblasti a na príprave Opatrenia Ministerstva financií, podľa ktorého sa zostavovala konsolidovaná účtovná závierka na Slovensku do roku 2004.

Pre klientov obvykle vykonávame audit konsolidovaných účtovných závierok, poskytujeme poradenstvo pri konsolidácii ako aj poradenstvo pri transformácii účtovných závierok jednotlivých spoločností v skupine do súladu s požiadavkami IFRS, resp. vnútrokoncernových predpisov.