Medzi hlavné ciele našej spoločnosti patrí aj snaha posilniť konkurencieschopnosť našich klientov a budovať ich spoločnosti na pevných základoch, vyplývajúcich zo správnych rozhodnutí a riešení.

So zámerom naplniť tento cieľ poskytujeme klientom všeobecné účtovné a daňové poradenstvo.

V snahe o zabezpečenie správnych a rýchlych rozhodnutí klienta poskytujeme on-line konzultácie telefonickou, prípadne elektronickou podobou prostredníctvom e-mailu. Náročnejšie stanoviská riešime formou osobných stretnutí.

Kľúčové oblasti poskytovaných poradenských služieb:

-príprava vnútropodnikových účtovných smerníc a predpisov
-nastavenie kolobehu účtovných dokladov a ich správne zaúčtovanie
-poradenstvo súvisiace s vedením účtovníctva
-pomoc pri „reportingu“ zahraničným materským podnikom
-poradenstvo v súvislosti s konsolidovanou účtovnou závierkou
-pomoc s prechodom spracovanie účtovníctva v zmysle IFRS
-riešenia daňových problémov vyplývajúcich z uplatňovania slovenských daňových predpisov
-poradenstvo v súvislosti s transferovým oceňovaním,
-príprava podkladov k zostaveniu daňových priznaní (napr. daň z príjmu, daň z pridanej hodnoty)
-daňové plánovanie a optimalizácia daňového zaťaženia
-vyjadrenia k zdaňovaniu stálych prevádzkarní a zabezpečenia dane a pod.