Neodmysliteľnou súčasťou poskytovaných komplexných služieb je aj spracovanie miezd a vedenie pracovno-právnej agendy spoločnosti.

Kompletné spracovanie miezd prebieha v mesačných intervaloch a našou snahou je minimalizovať akékoľvek oneskorenie výplatného termínu. Aj z toho dôvodu tieto služby majú časovú prioritu a ich dokončenie poskytujeme do troch pracovných dní. Veď každý pracovník je citlivý na akékoľvek časové oneskorenie termínu výplaty bez ohľadu na veľkosť spoločnosti, pre ktorú pracuje.

Služby mzdovej agendy obsahujú nasledovné čiastkové činnosti:

-príprava tlačív na prihlásenie, prípadne odhlásenie zamestnávateľa a zamestnancov
do príslušných inštitúcií
-výpočet mesačných miezd na základe predložených podkladov klienta
-vypracovanie mesačných výkazov pre Sociálnu poisťovňu ako aj pre príslušné
zdravotné poisťovne
-štvrťročné vypracovanie prehľadov a hlásení pre príslušný daňový úrad
-ročné vypracovanie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov fyzických osôb
zo závislej činnosti a o zrazených preddavkoch na daň z týchto príjmov
-vypracovanie mzdových listov
-vypracovanie evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia
-štvrťročné vypracovanie povinných štatistických výkazov