Účelom podávania súhrnného výkazu je získať informácie o dodávkach tovaru z tuzemska do iného členského štátu s oslobodením od dane a poskytnúť tieto informácie príslušným daňovým správam jednotlivých členských štátov na využitie pri daňovej kontrole u osôb, ktoré tento tovar nadobudli a mali povinnosť priznať a zaplatiť z tohto tovaru daň.

Nadväzne na nové pravidlá o určení miesta dodania služby sa od 1. Januára 2010 v súhrnnom výkaze uvádzajú okrem údajov o dodávke tovarov aj údaje o poskytnutí služieb s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zákona, pri ktorých prechádza daňová povinnosť na príjemcu v inom členskom štáte. To znamená, že podávanie súhrnných výkazov sa týka nielen dodávok tovarov, ale aj dodávok služieb do iného členského štátu.

Zámerom nových pravidiel týkajúcich sa podávania súhrnných výkazov po 1. januári 2010 je, aby dodávateľ tovaru alebo služby, ako aj odberateľ tovaru alebo služby priznávali transakcie v rámci Európskeho spoločenstva v rovnakom období. Údaje uvedené v súhrnných výkazoch sú následne dané k dispozícii daňovým úradom iných členských štátov na účel kontroly správneho uplatnenia dane u príjemcov tovarov a služieb.

Platiteľ dane je povinný podať súhrnný výkaz za každý kalendárny mesiac, v ktorom

– dodal tovar oslobodený od dane podľa § 43 ods. 1 zákona z tuzemska do iného členského štátu osobe, ktorá je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte,

– premiestnil svoj vlastný tovar oslobodený od dane podľa § 43 ods. 4 zákona z tuzemska do iného členského štátu,

– sa zúčastnil na trojstrannom obchode podľa § 45 zákona ako prvý odberateľ (ako prostredná osoba),

– dodal službu s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zákona zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a je identifikovaná pre daň a táto osoba je povinná platiť daň.

Základným obdobím na podanie súhrnného výkazu je pre platiteľa dane kalendárny mesiac. Platiteľ dane však môže podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok, ak splní túto podmienku:

– hodnota tovarov dodaných do iných členských štátov s oslobodením od dane nepresiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v každom z predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokov 100 000 eur.

Možnosť podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok prestáva platiť od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom hodnota tovarov presiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku 100 000 eur. V takomto prípade je platiteľ dane povinný podať súhrnný výkaz osobitne za každý kalendárny mesiac príslušného kalendárneho štvrťroka.

Ak platiteľ dane v príslušnom kalendárnom mesiaci, príp. kalendárnom štvrťroku nedodal tovar z tuzemska do iného členského štátu ani nepremiestnil tovar, ani nedodal tovar v rámci trojstranného obchodu, ani nedodal službu s miestom dodania v inom členskom štáte osobe, ktorá je povinná platiť daň, súhrnný výkaz nepodáva.

 

Príklad1

Platiteľ dane dodal nemeckým podnikateľom s nemeckým IČ DPH a českým podnikateľom s českým IČ DPH v januári 2010 tovar do Nemecka a do Česka v hodnote 80 000 eur a služby s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 zákona v Nemecku a Česku v hodnote 30 000 eur.

Vzhľadom na to, že nové pravidlá na podávanie súhrnného výkazu platia od 1. januára 2010, pre určenie obdobia, za ktoré sa má podať súhrnný výkaz (kalendárny mesiac alebo kalendárny štvrťrok), sa hodnoty tovarov dodaných v roku 2009 neberú do úvahy.

Platiteľ dane nie je povinný podať mesačný súhrnný výkaz za január 2010. Následne podľa hodnoty dodávok tovaru vo februári 2010, resp. marci 2010 platiteľ dane posúdi, či musí podať mesačné súhrnné výkazy alebo môže podať štvrťročný súhrnný výkaz.

Na určenie obdobia, za ktoré má platiteľ dane podať súhrnný výkaz (kalendárny mesiac alebo kalendárny štvrťrok), sa hodnota dodaných služieb s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 zákona v inom členskom štáte neberie do úvahy.

Príklad2

Platiteľ dane v januári 2010 dodal tovar s oslobodením od dane do iných členských štátov v hodnote 110 000 eur. Platiteľ dane je povinný podať mesačný súhrnný výkaz za január 2010.