(pohľadávky vzniknuté po 1.1.2004 vrátane)

 

Od 01.01.2004 Do 31.12.2007

Tvorba opravnej položky k pohľadávke zahrnutej do zdaniteľných príjmov (len na vlastné pohľadávky), ak od splatnosti uplynula doba dlhšia ako:

 1. 3 mesiace tak tvorba opravnej položky vo výške 25%

 2. 6 mesiacov tak tvorba opravnej položky vo výške 50%

 3. 9 mesiacov tak tvorba opravnej položky vo výške 75%

 4. 12 mesiacov tak tvorba opravnej položky vo výške 100%

 

Od 01.01.2008 Do 28.02.2009

Tvorba opravnej položky k pohľadávke zahrnutej do zdaniteľných príjmov (len na vlastné pohľadávky), ak od splatnosti uplynula doba dlhšia akoi:

 1. 12 mesiacov tak tvorba opravnej položky vo výške 20% hodnoty pohľadávky, zdaňovacom období, v ktorom uplynula táto doba

 2. 24 mesiacov tak tvorba opravnej položky vo výške 50% hodnoty pohľadávky, zdaňovacom období, v ktorom uplynula táto doba

 3. 36 mesiacov tak tvorba opravnej položky vo výške 100% hodnoty pohľadávky, zdaňovacom období, v ktorom uplynula táto doba

 

Od 01.03.2009 Do 31.12.2009

Tvorba opravnej položky k pohľadávke zahrnutej do zdaniteľných príjmov (len na vlastné pohľadávky), ak od splatnosti uplynula doba dlhšia ako:

 1. 12 mesiacov tak tvorba opravnej položky vo výške 20% hodnoty pohľadávky

 2. 24 mesiacov tak tvorba opravnej položky vo výške 50% hodnoty pohľadávky

 3. 36 mesiacov tak tvorba opravnej položky vo výške 100% hodnoty pohľadávky

 

Od 01.01.2010 Do 31.12.2011

Tvorba opravnej položky k pohľadávke, ktorá bola zahrnutá do príjmov, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako

 1. 360 dní, sa zahrnie do výdavkov do výšky 20 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva,

 2. 720 dní, sa zahrnie do výdavkov do výšky 50 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva,

 3. 1 080 dní, sa zahrnie do výdavkov do výšky 100 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva.

 

 1. Tvorba opravnej položky k pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom konaní prihláseným v lehote určenej v uznesení o vyhlásení konkurzuii.

 

 1. Odpis pohľadávky ak súčasne platíiii:

  •  možno tvoriť opravnú položku na pohľadávkuiv, ktorá bola zahrnutá do zdaniteľných príjmov a je po splatnosti viac ako 24 mesiacov (50% hodnoty pohľadávky) a

  •  k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia celková hodnota pohľadávok voči tomu istému dlžníkov je < 331.94 EUR

 

 1. Odpis pohľadávky a odpis obstarávacej ceny pohľadávky vlastnej a aj nadobudnutej postúpením akv:

  •  súd zamietol, zrušil alebo zastavil návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku a to aj ak nebola prihlásená pohľadávka,

  •  exekúciu alebo výkon rozhodnutia súd zastaví……

  •  výkon rozhodnutia súd zastaví, ak výťažok z výkonu rozhodnutia nepostačí na krytie nákladov a trov konania

  •  Zdravotné poisťovne ak ide o pohľadávku, na ktorú možno tvoriť 100% opravnú položkuvi

 

 1. Odpis pohľadávkyvii do výšky opravnej položky podľa §20ods. 14

 2. ! POZOR ! §52d ZDP ods.9 povinnosť rovnomerne upraviť základ dane v r.2008 a 2009 medzi daňovo uznanými opravnými položkami k pohľadávkam podľa ZDP platného do 31.12.2007 a od 01.01.2008

 

 

Zákon 595/2003 Z.z (o daniach z príjmov)

Platnosť od: 31.12.2003 stav ku dňu 31.12.2011

 

§ 19 Daňové výdavky

(2) Daňové výdavky, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone, sú

h) výdavok (náklad) do výšky odpisu menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej neuhradenej časti vrátane úrokov z omeškania a poplatkov z omeškania a iných platieb, ktoré zvyšujú pohľadávku z dôvodu oneskorenej úhrady (ďalej len „príslušenstvo“), ak je toto príslušenstvo zahrnuté do základu dane podľa § 17 ods. 19, alebo výdavok do výšky odpisu obstarávacej ceny pohľadávky nadobudnutej postúpením, alebo neuhradenej časti u daňovníka zisťujúceho základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c), ………, ak

1. súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo zrušil konkurz z dôvodu, že majetok dlžníka nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo zrušil konkurz z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate, a to aj u daňovníka, ktorý neprihlásil pohľadávku, ale sa preukáže uznesením súdu o zrušení konkurzu z dôvodu, že majetok dlžníka nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo uznesením súdu, že majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate,

2. to vyplýva z výsledku konkurzného konania alebo reštrukturalizačného konania,

3. dlžník zomrel a pohľadávka nemohla byť uspokojená ani vymáhaním od dedičov dlžníka,

4. exekúciu alebo výkon rozhodnutia súd zastaví z dôvodu, že po vydaní rozhodnutia, ktoré je podkladom na exekúciu alebo výkon rozhodnutia, zaniklo ním priznané právo,

5. súd výkon rozhodnutia zastaví z dôvodu, že priebeh výkonu rozhodnutia ukazuje, že výťažok, ktorý sa ním dosiahne, nepostačí na krytie jeho trov alebo majetok dlžníka nepostačuje na krytie nákladov exekučného konania, a to aj pri ostatných pohľadávkach evidovaných daňovníkom voči tomu istému dlžníkovi,

i) výdavok (náklad) vo výške odpisu menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti, ak sú súčasne splnené tieto podmienky:

1. k tejto pohľadávke možno tvoriť opravnú položku podľa § 20 ods. 4 písm. b) alebo ods. 14 písm. b),

2. menovitá hodnota pohľadávky nepresahuje sumu 331, 94 eura,

3. k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, v ktorom došlo k odpisu pohľadávky, celková hodnota pohľadávok voči tomu istému dlžníkovi nepresahuje sumu 331, 94 eura,

r) odpis pohľadávky do výšky opravnej položky, ktorá by bola uznaná za daňový výdavok podľa § 20 ods. 4 alebo ods. 14.

 

(3) Daňovými výdavkami sú aj

h) pri postúpení pohľadávky menovitá hodnota pohľadávky alebo jej nesplatená časť do výšky príjmu z jej postúpenia alebo do výšky tvorby opravnej položky, ktorá by bola uznaná za daňový výdavok podľa § 20; u daňovníka s príjmami podľa § 6 účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva alebo ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11 alebo 14, sa uplatní postup podľa § 17 ods. 12 písm. a) a d),

p) odplaty (provízie) za vymáhanie pohľadávky najviac do výšky vymoženej pohľadávky,

t) výdavok (náklad) do výšky odpisu menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej neuhradenej časti bez príslušenstva voči Slovenskej republike v zdaňovacom období, v ktorom daňovník upustil od jej vymáhania; v tomto prípade ide vždy len o pohľadávku uznanú Slovenskou republikou.

§ 20 Rezervy a opravné položky

(2) Opravnými položkami, ktorých tvorba je daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 3 písm. f) za podmienok ustanovených týmto zákonom, sú opravné položky k

b) nepremlčaným pohľadávkam (odsek 14),

c) pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom konaní a reštrukturalizačnom konaní (odseky 10 až 12),

 

(10) Tvorba opravných položiek k pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom konaní a reštrukturalizačnom konaní je daňovým výdavkom u daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, a to najviac do výšky menovitej hodnoty pohľadávok bez ich príslušenstva alebo obstarávacej ceny pohľadávok prihlásených v lehote určenej v uznesení o vyhlásení konkurzu) alebo v uznesení o povolení reštrukturalizácie. Opravné položky k pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom konaní a reštrukturalizačnom konaní sú daňovými výdavkami počínajúc zdaňovacím obdobím, v ktorom boli pohľadávky v určenej lehote prihlásené.

 

(11) Opravné položky k pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom konaní a reštrukturalizačnom konaní sa zahrnú do základu dane v zdaňovacom období, v ktorom bola pohľadávka uspokojená. Ak pohľadávky poprel správca konkurznej podstaty a veriteľ neuplatňuje nárok na uspokojenie tejto pohľadávky z konkurznej podstaty prostredníctvom súdu alebo príslušného správneho orgánu, základ dane sa zvýši o výšku týchto popretých pohľadávok. Ak správca konkurznej podstaty poprel pohľadávku a veriteľ uplatnil nárok na jej uspokojenie z konkurznej podstaty na súde alebo na príslušnom správnom orgáne, základ dane sa zvýši o výšku týchto popretých pohľadávok alebo ich častí v zdaňovacom období, v ktorom súd alebo príslušný správny orgán takýto návrh zamietol.

 

(14) Tvorba opravnej položky k pohľadávke, pri ktorej je riziko, že ju dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ktorá bola zahrnutá do zdaniteľných príjmov, alebo ak ide o daňovníka, ktorý vykonáva obchodnú činnosť spočívajúcu v poskytovaní spotrebiteľských úverov, aj tvorba opravnej položky na časť pohľadávky vzťahujúcej sa na istinu a úrok zahrnutý do príjmov zo spotrebiteľského úveru, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako

a) 360 dní, sa zahrnie do výdavkov do výšky 20 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva,

b) 720 dní, sa zahrnie do výdavkov do výšky 50 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva,

c) 1 080 dní, sa zahrnie do výdavkov do výšky 100 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva.

 

(15) Odseky 10 a 11 sa použijú aj na pohľadávky voči dlžníkom v zahraničí. Ak ide o pohľadávky voči dlžníkom, ktorí majú sídlo alebo bydlisko v štáte, v ktorom nie je právny predpis upravujúci konkurz a reštrukturalizáciu, za daňový výdavok možno uznať aj opravné položky tvorené daňovníkom na pohľadávky, ktoré sa vymáhajú prostredníctvom súdu v inom štáte.

 

§ 52

(18) Tvorba opravných položiek k nepremlčaným pohľadávkam, pri ktorých je riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ktoré boli zahrnuté do príjmov do 31. decembra 2003, pričom ich splatnosť nastala po 31. decembri 2001, sa uzná do daňových výdavkov vo výške a podľa podmienok uvedených v § 25 ods. 1 písm. v) treťom bode zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, ak ide o pohľadávky, ktoré vznikli do 31. decembra 2003. Ustanovenie § 20 ods. 14 sa použije na pohľadávky, ktoré vznikli po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.

 

§ 52d Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008

(9) Rozdiel medzi opravnými položkami zahrnutými do daňových výdavkov podľa § 20 ods. 14 v znení účinnom do 31. decembra 2007 a opravnými položkami, ktoré sú uznané za daňový výdavok podľa § 20 ods. 14 v znení účinnom od 1. januára 2008, sa zahrnie do základu dane rovnomerne počas dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období ukončených najneskôr 31. decembra 2009, pričom ak do tohto obdobia
a) daňovník sa zrušuje s likvidáciou, najneskôr v zdaňovacom období ukončenom dňom predchádzajúcemu dňu jeho vstupu do likvidácie,
b) je na daňovníka vyhlásený konkurz, najneskôr dňom predchádzajúcemu dňu vyhlásenia konkurzu alebo
c) daňovník sa zrušuje bez likvidácie, najneskôr dňom jeho zrušenia.

 

 

Zákon 595/2003 Z.z (o daniach z príjmov)

Platnosť od: 31.12.2003 stav do 31.12.2007

 

§ 20 Rezervy a opravné položky

 

(14) Tvorba opravných položiek k pohľadávkam, pri ktorých je riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ktoré boli zahrnuté do príjmov, vrátane pohľadávok nadobudnutých vkladom podniku alebo jeho časti, alebo pohľadávok nadobudnutých právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie alebo ak ide o daňovníka, ktorý vykonáva obchodnú činnosť spočívajúcu v poskytovaní spotrebiteľských úverov102) aj tvorba opravnej položky na časť pohľadávky vzťahujúcu sa na istinu a úrok zahrnutý do príjmov zo spotrebiteľského úveru, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako

a) tri mesiace, sa zahrnie do výdavkov (nákladov) najviac do 25 % menovitej hodnoty pohľadávky bez jej príslušenstva,
b) šesť mesiacov, sa zahrnie do výdavkov (nákladov) najviac do 50 % menovitej hodnoty pohľadávky bez jej príslušenstva,
c) deväť mesiacov, sa zahrnie do výdavkov (nákladov) najviac do 75 % menovitej hodnoty pohľadávky bez jej príslušenstva,
d) 12 mesiacov, sa zahrnie do výdavkov (nákladov) do 100 % menovitej hodnoty pohľadávky bez jej príslušenstva.

 

 

Zákon 366/1999 Z.z. (o daniach z príjmov)
Platnosť od: 29.12.1999; Účinnosť od: 1.6.2003 do: 31.12.2003

 

§ 24 Daňové výdavky

(1) Daňovým výdavkom je výdavok (náklad) daňovníkom preukázateľne vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, zaúčtovaný v účtovníctve /5/ daňovníka alebo evidovaný v evidencii daňovníka podľa § 9 ods. 4. Ak výšku výdavku (nákladu) limituje osobitný predpis, /85/ preukázaný výdavok (náklad) možno zahrnúť do daňových výdavkov najviac do výšky tohto limitu. Ak výšku výdavku (nákladu) limituje tento zákon, preukázaný výdavok (náklad) možno zahrnúť do daňových výdavkov len v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone.

(2) Daňové výdavky podľa odseku 1, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone, sú

r) hodnota pohľadávky pri jej postúpení do výšky príjmu plynúceho z postúpenia a cena obstarania /5/pohľadávky nadobudnutej postúpením, a to do výšky príjmu plynúceho z jej úhrady dlžníkom alebo postupníkom pri jej následnom postúpení s výnimkou menovitej hodnoty postúpenej pohľadávky, ktorá spĺňa podmienky

1. na tvorbu opravnej položky k pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom konaní alebo vyrovnacom konaní,
2. na tvorbu opravnej položky podľa § 25 ods. 1 písm. v) tretieho bodu,
3. na tvorbu opravnej položky k pochybným a stratovým pohľadávkam v bankovníctve podľa osobitného predpisu90) alebo
4. na odpis menovitej hodnoty pohľadávky podľa § 24 ods. 2 písm. s) siedmeho bodu, ktoré sa zahŕňajú do výdavkov (nákladov) do výšky účtovanej68a) v nákladoch,

s) výdavok vo výške obstarávacej ceny pohľadávky nadobudnutej postúpením alebo výdavok vo výške odpisu menovitej hodnoty pohľadávky68a) bez jej príslušenstva alebo hodnoty pohľadávky, ak ide o pohľadávku podľa štvrtého bodu, alebo neuhradenej časti týchto pohľadávok u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva alebo daňovníka, ktorý účtoval v sústave podvojného účtovníctva a zmenil spôsob účtovania na účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva pri pohľadávkach už zahrnutých do príjmov v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, v ktorých účtoval v sústave podvojného účtovníctva,

1. u ktorého súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
2. na základe výsledku konkurzného alebo vyrovnacieho konania,
3. ktorý zomrel a pohľadávka nemohla byť uspokojená ani vymáhaním na dedičoch dlžníka,
4. ktorá nepresahuje 1 000 Sk za každú pohľadávku jednotlivo, ak sa trvale upúšťa od jej vymáhania z dôvodu, že náklady na jej vymáhanie by presiahli hodnotu pohľadávky,

5. ak majetok dlžníka nepostačuje na krytie nákladov exekučného konania alebo na krytie trov výkonu súdneho rozhodnutia a súd exekúciu na návrh oprávneného alebo výkon rozhodnutia zastaví,
6. ak pohľadávka bola klasifikovaná ako stratová a ak na túto pohľadávku možno tvoriť opravnú položku zahŕňanú do výdavkov (nákladov) podľa osobitného zákona vo výške 100 % nominálnej hodnoty pohľadávky;
7. pri trvalom upustení od vymáhania nepremlčanej pohľadávky alebo jej časti, pri ktorej je zo všetkých okolností zrejmé, že nebude zaplatená alebo nebude zaplatená väčšia časť jej menovitej hodnoty, ak sú súčasne splnené tieto podmienky:
a) veriteľ a dlžník sú daňovníci so sídlom alebo s bydliskom na území Slovenskej republiky a majú uzatvorenú písomnú dohodu o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky alebo dlžníkovi bolo doručené oznámenie o trvalom upustení od vymáhania takejto pohľadávky alebo jej časti,
b) od splatnosti pohľadávky uplynulo najmenej 24 mesiacov; ak ide o pohľadávky, ktorých splatnosť nastala do 31. decembra 2002, odpis takejto pohľadávky sa zahrnie do výdavkov (nákladov) postupne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom od splatnosti pohľadávky uplynulo najmenej 24 mesiacov, a to vo výške 25 % menovitej hodnoty pohľadávky bez jej príslušenstva za zdaňovacie obdobie, počnúc zdaňovacím obdobím, keď bolo o trvalom upustení účtované68a) v nákladoch, ak je zdaňovacie obdobie kratšie ako kalendárny rok, zahrnie sa tento odpis v pomernej výške, ak je zdaňovacie obdobie dlhšie ako kalendárny rok, zahrnie sa tento odpis vo výške pripadajúcej na zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok,
c) o trvalom upustení od vymáhania nepremlčanej pohľadávky bolo účtované68a) v nákladoch, počnúc 1. januárom 2003.

 

§ 25

(1) Daňovými výdavkami nie sú výdavky (náklady), ktoré nesúvisia s dosiahnutím, zabezpečením a udržaním príjmov, aj keď o týchto výdavkoch (nákladoch) daňovník účtoval, /5/ výdavky (náklady), ktorých vynaloženie nie je dostatočne preukázané, a ďalej

v) tvorba opravných položiek /5/ s výnimkou
1. opravných položiek, o ktorých osobitný zákon ustanoví, že sú daňovým výdavkom podľa § 24 ods. 1,
2. opravnej položky k nadobudnutému majetku zahrnovanej do výdavkov alebo príjmov v súlade s účtovnými predpismi, /5/ pričom u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva je doba zahrnovania rovnaká ako u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva,
3. opravných položiek tvorených k nepremlčaným pohľadávkam, pri ktorých je riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ktoré boli zahrnuté do príjmov, pričom ich splatnosť nastala po 31. decembri 2001, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako 24 mesiacov, kedy sa do výdavkov zahrnie opravná položka do výšky 50 % hodnoty pohľadávky bez jej príslušenstva alebo do výšky 75 % hodnoty pohľadávky bez jej príslušenstva, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako 36 mesiacov; toto ustanovenie o možnosti tvorby opravnej položky do výšky 50 % a 75 % sa nepoužije na banky, pobočky zahraničných bánk a na poisťovne;

 

 

 

Všeobecná dĺžka premlčacej doby je 3 roky, v obchodnoprávnych vzťahoch 4 roky (§397 Obch. zákonníka).

 

Založenie plynutia novej 10-ročnej premlčacej doby:

Zmluva o vyrovnaní dlhu“ nie je zmluvným typom, ktorý je osobitne upravený v zákone.

Predpokladám, že nemáte na mysli jednoduché potvrdenie o zaplatení, ktorým veriteľ deklaruje zaplatenie záväzku dlžníka v hotovosti.

Inštitút uznania dlhu je upravený v § 558 Občianskeho zákonníka. Ak je uznanie dlhu urobené v zákonom požadovanej forme, zakladá do budúcnosti domnienku o tom, že v čase uznávacieho prejavu dlh skutočne existoval. Dôsledkom písomného uznania dlhu dlžníkom je založenie plynutia novej 10-ročnej premlčacej doby. Pôvodná premlčacia doba sa ruší a začína plynúť nová 10-ročná premlčacia doba. Vyplýva to z ustanovenia § 110 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Na to, aby uznanie dlhu malo tieto právne účinky, musí spĺňať zákonné formálne a obsahové náležitosti. Uznanie dlhu je jednostranný prejav dlžníka vo vzťahu k veriteľovi. Zákon vyžaduje, aby tento uznávací prejav dlžníka bol urobený v písomnej forme.

Uznanie dlhu musí obsahovať aj presné označenie dlžníka a veriteľa. Dlžník musí výslovne vyhlásiť, že veriteľovi zaplatí dlh v presne určenej výške, ktorý vznikol z určitého dôvodu. Dôvod, z akého dlh vznikol, musí byť v tejto listine presne špecifikovaný. Napríklad o nesplatenú pôžičku alebo náhradu spôsobenej škody. Dlžník musí uviesť dátum a pripojiť vlastnoručný podpis, ktorý nemusí byť úradne overený. Na druhej strane možno odporučiť úradné overenie podpisu dlžníka pred notárom alebo na matrike. Dlžník potom nebude môcť na súde vyhlásiť, že on dokument nepodpísal. Podpis veriteľa na listine sa nevyžaduje, keďže ide o jednostranné vyhlásenie dlžníka, a nie o zmluvu.

i §20 ZDP ods.14 písm. a) b) c)

ii §20 ZDP ods.10

iii §19 ZDP ods.2 písm. i)

iv §20 ZDP ods.14 písm. b)

v §19 ZDP ods.2 písm. h)

vi §20 ZDP ods. 17 a 19

vii §19 ZDP ods. 2 písm. r) [odpis pohľadávky do výšky OP, ktorá by bola uznaná za daňový výdavok podľa §20 ods. 14]